Dark

Auto

Light

Dark

Auto

Light

Reglament Electoral

REGLAMENT ELECTORAL

 

PER A LES ELECCIONS A PRESIDENT/A i JUNTA DIRECTIVA i ESTAMENTS DE LA FEDERACIÓ CATALANA D’ESQUAIX I RAQUETBOL

 

 

Introducció

El present reglament té per objecte regular el procés d’elecció del/la President/a i de la Junta Directiva i els Estaments de la Federació Catalana d’Esquaix i Raquetbol d’acord amb el que disposen el Text únic de la llei de l’Esport (Decret legislatiu 1/2000), els Decrets 58/2010 i 55/2012 de la Generalitat de Catalunya, i els articles 51è al 69è dels estatuts de la Federació Catalana d’Esquaix i Raquetbol.

En aquest sentit, aquest reglament reprodueix la normativa que es recull en la Llei, els Decrets i els Estatuts, però ampliant i detallant alguns aspectes i formalitats per garantir l’aplicació de criteris de transparència, igualtat, seguretat jurídica i facilitar els instruments necessaris que permetin resoldre els conflictes i incidències que es puguin plantejar durant el procés electoral.

Disposicions Generals

Art. 1.- La Junta Directiva de la Federació Catalana d’Esquaix i Raquetbol (en endavant FCS) és elegida per l’Assemblea General i tots els seus càrrecs es proveeixen mitjançant sufragi lliure, directe, presencial, igual i secret realitzat pels membres de l’Assemblea i per majoria de vots.

Art. 2.- Per poder ser candidat a President/a o a membre de la Junta Directiva de la FCS o a representant dels corresponents Estaments cal complir, com a mínim, les condicions següents:

 1. Tenir el veïnatge administratiu a Catalunya.
 2. Ser major d’edat i estar en ple ús dels drets civils.
 3. No estar en situació d’inhabilitació per sanció ferma.
 4. Ser titular de la llicència federativa amb una antiguitat mínima d’un any i estar al corrent de la llicència 2017.

Art. 3.- L’Assemblea General és l’òrgan superior de govern de la FCS.

La FCS estableix en els seus estatuts la composició de l’Assemblea General, i que en tot cas serà la següent:

 1. El/la President/a de la federació.
 2. Entitats esportives: el/la president/a o representant acreditat de les entitats esportives afiliades a la FCS. Com a norma general, la representació recau en el/la president/a de l’entitat. En el cas d’impossibilitat manifesta d’aquest, la representació l’exercirà el/la vicepresident/a que, segons els estatuts vigents i degudament inscrits en el registre de la Secretaria General de l’Esport, pugui ocupar aquesta representació, sempre que el seu nom consti inscrit en el Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya. En el cas de les seccions esportives, la representació recau en el representant legal de l’entitat o en el responsable de la secció, sempre que consti degudament inscrit en el registre d’Entitats Esportives de Catalunya. En cas que manqui la inscripció registral o hagi expirat el mandat, podrà actuar en representació de l’entitat la persona que acrediti notarialment la representació de l’entitat membre.

En cap cas no s’admet que una persona exerceixi la representació de més d’una entitat a l’Assemblea General.

 1. Estaments:

c.1)    Un/a representant dels esportistes d’esquaix.

c.2)    Un/a representant dels tècnics/ques d’esquaix.

c.3)    Un/a representant dels àrbitres d’esquaix.

c.4)    Un/a representant dels esportistes de raquetbol.

c.5)    Un/a representant dels tècnics/ques de raquetbol.

c.6)    Un/a representant dels àrbitres de raquetbol.

c.7)    Un/a representant dels esportistes de soft-ràquet.

c.8)    Un/a representant dels tècnics/ques de soft-ràquet.

c.9)    Un/a representant dels àrbitres de soft-ràquet.

Els/les representants dels Estaments s’han d’escollir per sufragi universal, lliure i directe entre tots els membres de l’estament en el moment d’iniciar el procés electoral de la federació. En qualsevol cas, els electors i escollits han d’acreditar la seva participació en la competició oficial federativa per a la temporada en curs o en la immediatament anterior.

 

 

Convocatòria

Art. 4.- La convocatòria per a l’elecció dels càrrecs de President/a i Junta Directiva de la FCS i dels representants dels Estaments s’ha de dur a terme mitjançant acord d’Assemblea General, el qual es comunicará per escrit adreçat a cadascun dels membres indicant la data, l’hora i el lloc on es durá a terme l’Assemblea General, i cal anunciar-ho en una publicació diària d’àmbit català i a la Web de la Federació.

També ha d’incloure l’ordre del dia en el qual es farà constar la proposta del procediment a seguir per a l’elecció, la del calendari electoral i la de nomenament de la Junta Electoral, que ha d’estar integrada per tres membres titulars i una amplia llista de suplents, que s’escolliran per sorteig entre tots els membres que assisteixin a l’Assemblea.

A partir del dia que l’Assemblea General aprovi la convocatòria d’eleccions, la FCS posarà a disposició de les persones que tinguin intenció de presentar candidatura a President/a, les paperetes en les quals caldrà formalitzar els suport d’un nombre d’assembleistes que representin un mínim del 10% del total de vots de l’Assemblea. En aquest sentit la Junta Electoral només podrà admetre els suports que es documentin en aquestes paperetes emeses per la FCS.

El dia de la convocatòria d’eleccions es publicarà el cens electoral (provisional) a la pàgina Web de la FCS i al tauler d’anuncis de la seu central. Les impugnacions contra el cens electoral hauran de formalitzar-se en el termini de cinc dies següents a la data de l’Assemblea en la qual s’acordi la convocatòria d’eleccions.

En les votacions que es duguin a terme en l’Assemblea convocant per a aprovar el calendari i el reglament electoral s’aplicarà el criteri de ponderació de vot previst en l’article 22è dels Estatuts.

 

Junta Electoral – composició

 

Art. 5.- Els components de la Junta Electoral han de prendre possessió del càrrec en el termini de tres dies des que hagin estat nomenats per l’Assemblea General. En l’acte de constitució han d’escollir el/la president/a. Ha d’actuar com a secretari/ària de la Junta Electoral, amb veu però sense vot, el que ho sigui de la FCS i ha d’estendre acta de totes les reunions i acords que prengui la Junta Electoral, amb el vist-i-plau del/la president/a.

La Junta Electoral podrà requerir l’assistència a les reunions d’un assessor jurídic que, si s’escau, efectuarà funcions d’assessorament quan sigui requerit, així com d’un representant de la Secretaria General de l’Esport i de la UFEC que vetllin pel correcte funcionament del procés electoral.

La Junta Electoral així constituïda ha de mantenir el seu mandat i les funcions fins a la finalització del procés electoral.

El càrrec de membre de la Junta Electoral és obligatori i incompatible amb la condició de candidat o de familiar de candidat, tant per afinitat com per consanguinitat fins a un tercer grau, amb l’existència de relacions laborals o contractuals amb un candidat, i amb la de membre de Junta Directiva o comissió gestora. Si es produeix una incompatibilitat o concorre en l’electe alguna circumstància plenament justificativa de la impossibilitat d’exercir el càrrec, s’ha de ser substituir pels suplents escollits.

Si els escollits com a titulars o suplents per compondre la Junta Electoral es neguen a prendre possessió o exercir el càrrec, de manera que no es pugui constituir aquest òrgan electoral, s’han de substituir pels membres que designi la Junta Directiva o, si s’escau, la comissió gestora, sens perjudici de les responsabilitats disciplinàries que es puguin derivar.

Junta Electoral – Funcions

Art. 6.- La Junta Electoral té les funcions següents:

 1. Aprovar el cens electoral.
 2. Conèixer i resoldre les reclamacions que es presentin.
 3. L’admissió o la denegació de les candidatures i la seva proclamació. En el recompte de paperetes de suport a cadascuna de les candidatures podrà estar present un representant de cadascuna de les mateixes.
 4. Decidir sobre qualsevol incident que sorgeixi en el decurs del procés electoral que pugui constituir una infracció o desviació de la normativa electoral o que pugui afectar els principis de publicitat, igualtat d’oportunitats, llibertat, no discriminació i secret de vot, que han d’estar presents durant tot el procés electoral.
 5. Publicar els resultats de les eleccions i dur a terme les comunicacions que legalment s’estableixin.
 6. Encomanar la constitució de la mesa electoral en la seu de la FCS, la qual estarà integrada pels membres que la pròpia Junta Electoral designi així com els interventors nomenats per cadascuna de les candidatures que es presentin.
 7. I, en general, resoldre qualsevol qüestió que afecti directament la celebració d’eleccions i els seus resultats.
 1. La Junta Electoral proclamarà el cens electoral definitiu i facilitarà una còpia a les candidatures formalment admeses que ho sol·licitin.
 1. Totes les reclamacions davant de la Junta Electoral s’han de presentar en un termini de tres dies hàbils després que s’hagi adoptat l’acord objecte d’impugnació. La resolució de la junta electoral, que és executiva, s’ha de dictar en els tres dies hàbils posteriors.
 1. Contra els acords de la Junta Electoral es pot interposar recurs ordinari davant el Tribunal Català de l’Esport en un termini de tres dies, la resolució dels quals esgota la via administrativa.
 1. La Junta Electoral podrà ser assistida en les seves funcions per part del personal de la FCS

Candidatures

 

Art. 7.- Les eleccions es duen a terme a través del sistema de candidatures tancades. Es consideraran candidatures vàlides aquelles que comptin amb l’aval signat per un nombre de membres de l’assemblea general que representin, com a mínim, al 10 % del total de vots de l’assemblea general.

Tot assembleista pot donar el seu aval a una o més candidatures.

Les propostes de candidatures es presentaran per escrit a la seu social de la FCS, i hauran d’incloure:

 1. El nom, els dos cognoms, el DNI (fotocòpia) i el número de llicència federativa dels membres de la candidatura encapçalats pel candidat a President/a.
 2. Acceptació dels interessats mitjançant la consignació de la seva signatura.

Els components de l’Assemblea General que avalin les propostes de candidatura consignaran, sota la seva signatura, el nom, dos cognoms, DNI, número de llicència així com la representació que ostentin.

Les candidatures han d’incloure com a mínim un nombre de membres no inferior a 5.

 

Art. 8.- Si un membre de la Junta Directiva o, si escau, de la Comissió Gestora es vol presentar com a candidat a les eleccions, ha de presentar la dimissió i cessar del càrrec abans que s’iniciï el termini de presentació de candidatures. En el cas que per tal motiu la Junta Directiva quedi reduïda a menys d’un terç dels seus membres, la Junta Electoral, amb els membres suplents i, si és procedent, els membres de la Junta Directiva que no hagin cessat, assumirà les funcions pròpies de la Junta.

Art. 9.- La durada del mandat dels membres de la Junta Directiva i dels representants dels Estaments és de quatre anys, podent ser reelegibles sense cap tipus de limitació.

Un cop celebrada l’elecció, el/la President/a distribuirà els diferents càrrecs entre els membres de la candidatura.

Art. 10.- L’acte de les votacions es farà a la seu de la FCS:

Oficina central: c/ Rambla de Guipúscoa, 23-25 5è C. 08018 Barcelona.

A l’oficina central podran votar tots els clubs, entitats esportives o representants dels estaments que figurin al cens.

L’horari previst per a les votacions a Estaments serà el dia 14 d’abril de 2017 de 09:30 a 19:00.

L’horari previst per a les votacions a President/a i membres de Junta Directiva serà el dia 11 de maig de 2017 durant la celebració de l’Assemblea.

 

Art. 11.- La Junta Electoral controla l’acte de les votacions i, si s’escau, també ho supervisen els interventors designats pels candidats i els representants assignats per la Secretaria General de l’Esport i la UFEC.

Art. 12.- No s’admeten els vots per correu ni per delegació. El vot presencial s’haurà d’emetre en la papereta oficial editada per la FCS dins el sobre corresponent. Qualsevol vot no emès en el model oficial serà nul.

Si un vot conté més d’una papereta de suport a la mateixa candidatura serà considerat vàlid.

Si un sobre conté paperetes de suport a diverses candidatures serà considerat nul.

Qualsevol papereta escrita o esmenada serà considerada nul·la.

Art. 13.- El recompte es farà immediatament desprès del tancament de les urnes. Serà públic a la seu de la FCS. La Junta Electoral comunicarà immediatament els resultats.

La candidatura que hagi obtingut la majoria de vots vàlids serà considerada guanyadora. Si hi ha empat entre les candidatures que obtinguin més vots, cal realitzar una nova votació entre les candidatures empatades el setè dia següent, al mateix lloc i hora i en iguals condicions.

Art. 14.- En el supòsit de presentar-se o resultar vàlida una sola candidatura, no es realitzarà l’acte de la votació, i la Junta Electoral procedirà a la proclamació del nou President/a i Junta Directiva. Així mateix la Junta Electoral efectuarà la notificació d’acord amb el previst mes endavant.

Si no es presenta cap candidatura o no és vàlida cap de les presentades, la Junta Electoral i, si s’escau, els membres de la Junta Directiva que no hagin cessat, han de constituir una Comissió Gestora, amb l’únic objectiu d’administrar la federació i convocar i dur a terme noves eleccions en un termini màxim de 3 mesos.

Art. 15.- L’acta de proclamació de la candidatura guanyadora que emet la Junta Electoral s’ha de comunicar mitjançant certificació, en els tres dies naturals següents a les candidatures presentades, al Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya, a la Real Federación Española de Squash i a la Unió de Federacions Esportives de Catalunya.

Contra l’acta de proclamació de la candidatura guanyadora es pot interposar recurs davant el Tribunal Català de l’Esport en un termini de tres dies.

 

La seu social de la Junta Electoral, als efectes de qualsevol qüestió relacionada amb el procés electoral, estarà situada al C/ Marconi 240 o8224 de Terrassa

L’horari d’atenció serà de Dilluns a Divendres feiners de 9:30h a 14:00h