Què és?

La Federació Catalana d’ Esquaix fou fundada el novembre de 1986 per Sr. Àngel Manso de la qual fou el primer president, fixant-se la seva seu al carrer València. Des d’ aleshores ha passat molt temps i moltes coses, essent la fita màxima la cel.lebració d’ un Campionat del Món a la Ciutat de Barcelona l’ any 1994.

El nostre esport va tenir una evolució molt dinàmica durant les seves primeres etapes i en la seva posterior consolidació arribant a la xifra de 1.200 pistes contruides al territori català distribuides entre 185 clubs.

En l’ actualitat presideix la nostra Federació el Sr. Joan Casahuga i Closa amb l’ objectiu de recuperar d’ una manera decidida l’ activitat que va tenir aquesta Federació anys enrera i el nivell d’ esportistes federats per tal de potenciar i posar a l’ abast de tothom les millors condicions per la pràctica de l’ esquaix.

La Federació Catalana d’ Esquaix té com a finalitat bàsica la d’ ordenar, impulsar i dirigir tota activitat esportiva de l’ esquaix a Catalunya sense afany de lucre, en coordinació amb la Secretaria General de l’ Esport de la Generalitat de Catalunya, essent el català la llengua oficial d’ aquesta Federació. Aquesta Federació, a l’ efecte de la seva participació en les activitats esportives de caràcter oficial d’ àmbit estatal, forma part de la Federació Espanyola d’ Esquaix com a representant únic i exclusiu d’ aquesta entitat a Catalunya.

A més de les activitats pròpies de govern, gestió, administració, organització i reglamentació de l’ esport de l’ esquaix a Catalunya, exerceix en coordinació amb la Secretaria General de l’ Esport les funcions següents:

 1. Planificar, promoure, dirigir, regular, coordinar, organitzar i encarregar-se de la tutela de l’ esport de l’ esquaix
 2. Qualificar les competicions esportives oficials a Catalunya.
 3. Organitzar o encarregar-se de la tutela de les competicions de caràcter internacional o entre autonomies que es disputin a Catalunya.
 4. Encarregar-se de la formació específica dels tècnics d’ esquaix d’ acord amb l’ Escola Catalana de la Secretaria General de l’ Esport.
 5. Preveure, controlar i sancionar l’ ús de substàncies i grups farmacològics prohibits i els mètodes no admesos en l’ esport, en col.laboració amb els òrgans competents de la Generalitat.
 6. Exercir la potestat disciplinària sobre totes les persones físiques i jurídiques que configuren l’ ens federatiu.
 7. Sotmetre a tràmit de la Generalitat de Catalunya la incorporació d’ una disciplina o especialitat esportiva dins de la Federació.
 8. Promoure el foment i l’ organització de competicions i d’ altres activitats esportives entre les comunitats autònomes o països, regions o nacionalitats de l’ àmbit internacional, i encarregar-se de la selecció d’ esportistes i els tècnics que han de formar part de les seleccions catalanes d’ esquaix i també de la seva preparació necessària.
 9. Impulsar, planificar i controlar, en coordinació amb la Secretaria General de l’ Esport, l’ esport d’ èlit i d’ alt nivell, i vetllar per la formació integral i la milllora esportiva continuada dels esportistes.
 10. Actuar en col.laboració i coordinació plenes amb la Federació Espanyola d’ Esquaix i, si s’escau amb els òrgans esportius de l’ administració esportiva de l’ Estat en l’ organització o tutela de les competicions i activitats oficials d’ àmbit estatal i internacional que tinguin lloc a Catalunya.
 11. Crear escoles dins de la Federació per a la formació de tècnics, entrenadors, àrbitres i altres, comitès tècnics que els agrupin i també òrgans específics per als clubs que participin en competicions federades amb esportistes professionals.
 12. Lliurar les llicènciencies esportives per poder participar en activitats o competicions oficials dins de l’ àmbit de Catalunya, les quals també habilitaran per a les activiats o competicions d’ àmbit estatal quan es compleixin els requisits establerts legalment.
 13. Vetllar pel compliment i la interpretació correcta de les reglamentacions i normatives tècniques vigents reguladores de les característiques de les instal.lacions, els elements esportius i altres qüestions que afectin aspectes de la competició federada.
 14. En general , disposar el que convingui per a la millora de la pràctica de l’ esport de l’ esquaix.

info@esquaix.cat Tel / fax 93 307 95 60 © 2013 Esquaix.cat Pàgina web oficial de la FCS

Scroll to top