Dark

Auto

Light

Dark

Auto

Light

Normativa d’Aplicació

LLeis que li són d’aplicació:

La Federació Catalana d’esquaix i raquetbol es regeix per la normativa següent:
* Text únic de la Llei de l’esport (DOGC núm. 3199 – 07/08/1999)
– Correcció d’errades al Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de                   la LLei de  l’esport (DOGC´núm.3199 07/08/2000)
– Modificada: Per la Llei 3/2008, de 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport (DOGC 5123, de  2.05.2008) Disposició final primera.
– Modificada: Per la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa (DOGC núm. 6035 de 30.12.2011) Articles 34 a 40, disposició addicional tercera i disposició transitòria sisena.
* Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya
– Decret 55/2012, de 29 de maig Pel qual es modifica el Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya
* Llei de l’exercici de les professions de l’esport (DOGC núm. 5123 – 02/05/2008)
– Modificada: Per la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa (DOGC núm. 6035 de 30.12.2011). Articles 41 i 42, i disposició addicional tercera.
– Modificada: Pel Decret llei 6/2012, de 27 de desembre, de modificació de la disposició addicional tercera de la Llei 10/2011, de 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa.
* Els seus estatuts