Dark

Auto

Light

Dark

Auto

Light

Protocols Prevenció COVID-19

Protocol en Competicions

Protocol de Joc

Protocol entrega de Premis

PROTOCOL DE JOC
PROTOCOL PER A LA PREVENCIÓ DEL RISC DE CONTAGI DE COVID-19 A L’ESQUAIX, L’SQUASH 57 (SOFT-RAQUET) I EL RAQUETBOL

 1. MATERIAL GENERAL DE PISTA
  . Es desinfectaran els elements comuns de joc (pilota, porta i vidres) després de cada partit.
  . El material de neteja de la pista ( escombra, mopa ..) será sotmès a mesures de desinfecció i es manipularà amb guants.
 2. MESURES ESPECÍFIQUES PELS ENCONTRES
  . Només es permetrà l’entrada a pista als 2 participants del partit (inclòs el raquetbol)
  . El material esportiu dels participants (tovallola, raqueta, begudes…) no podrá ser compartit.
  . El calçat per entrar a la pista será l’específic per jugar.
  . Cada pista tindrà a l’entrada gel hidroalcohòlic per a la desinfecció de mans, obligatòria cada cop que s’accedeixi a la pista.
  . El material que utilitzi l’àrbitre ( tablet, bolígraf…) será desinfectat al finalitzar cada partit.
  . S’eliminen tots els contactes físics que no siguin conseqüència del joc, incloent-hi les
  salutacions prèvies i posteriors als partits.

PROTOCOL EN COMPETICIONS
PROTOCOL PER A LA PREVENCIÓ DEL RISC DE CONTAGI DE COVID-19 A LES COMPETICIONS D’ESQUAIX, SQUASH 57 (SOFT-RAQUET) I RAQUETBOL

 1. ABANS D’INICIAR LA COMPETICIÓ
   Les inscripcions a les Competicions es faran totes de forma telemàtica, així com el pagament.
   Els obsequis als participants ( samarretes, wellcome packs…) s’entregaran de forma individual per part de l’organitzador i serà sotmès a mesures de desinfecció i es manipularà amb guants.
   La Federació Catalana d’esquaix i raquetbol determinarà el responsable del compliment del Protocol i interlocutor amb l’autoritat sanitària i esportiva.
   Es recomana que els desplaçaments dels esportistes es facin de forma individual o exclusivament amb familiars convivents. S’evitaran en la mesura dels possibles els desplaçaments col·lectius, o en cas que aquests es desenvolupin, cada esportista haurà de fer ús individual de les mascaretes.
   Sempre que sigui possible, arribarà al lloc de l’activitat amb la roba esportiva ja posada procurant evitar l’ús de vestidors.
   El material i l’equipament esportiu propi s’haurà desinfectar abans del seu ús, d’acord amb les instruccions acordades i publicades pel departament competent, i en especial les autoritats sanitàries.
   Cada esportista aportarà una declaració responsable conforme no presenta símptomes de tenir COVID-19 i, en cas d’haver passat la malaltia, declarar que ha superat el període de quarantena escaient. Així mateix, la declaració responsable haurà d’acreditar que no s’ha estat en contacte amb persones infectades o s’ha viatjat a zones en risc declarades oficialment en els 14 dies immediatament anteriors al de la signatura del document.
   Cada esportista mantindrà la distància de seguretat interpersonal en els seus desplaçaments fins abans d’iniciar l’activitat.
  Inscrita en el Registre d’entitats esportives de la Generalitat de Catalunya, amb el núm. 4571 al Tom 3 del llibre d’entrada i a la secció tercera, volum 1, assentament 51, per Resolució del Director
  General de l’Esport, de data 11 de març de 1995
   Cada esportista farà ús de la mascareta fins el moment d’iniciar l’activitat esportiva, menys per a les persones que presentin algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria que pugui veure’s agreujada per la utilització de la mascareta o que, per la seva situació de discapacitat o dependència, no disposin d’autonomia per a treure’s la mascareta o bé presentin alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització.
   Cada esportista facilitarà les dades de contacte per al registre de les persones assistents a l’activitat que garanteixi la traçabilitat del grup.
   Es recomana que els desplaçaments dels treballadors o voluntaris es facin de forma individual o exclusivament amb familiars convivents. S’evitaran en la mesura dels possibles els desplaçaments col·lectius, o en cas que aquests es desenvolupin, cada persona haurà de fer ús individual de les mascaretes.
   En cas d’utilitzar roba específica o uniforme, cada treballador/voluntari arribarà al lloc de l’activitat amb aquesta ja posada en la mesura que sigui possible. En aquest sentit s’haurà d’evitar la utilització de vestidors.
   Serà necessari el rentat habitual i constant de mans mitjançant la solució hidroalcohòlica així com aigua i sabó.
   Cada treballador o voluntari aportarà una declaració responsable conforme no presenta símptomes de tenir COVID-19 i, en cas d’haver passat la malaltia, declarar que ha superat el període de quarantena escaient. Així mateix, la declaració responsable haurà d’acreditar que no s’ha estat en contacte amb persones infectades o s’ha viatjat a zones en risc declarades oficialment en els 14 dies immediatament anteriors al de la signatura del document.
   Cal que cada treballador o voluntari mantingui la distància de seguretat en els seus desplaçaments respecte la resta de persones.
   Es farà ús de la mascareta sempre que sigui compatible amb la situació personal pròpia.
   Cada treballador o voluntari facilitarà les dades de contacte per al registre de les persones assistents a l’activitat que garanteixi la traçabilitat del grup.
   La Federació Catalana d’esquaix i Raquetbol comunicarà i informarà de les mesures del PROTOCOL a les persones treballadores a càrrec, el voluntariat que hi participi i els participants de l’activitat. En aquest sentit, s’assegurarà de la disposició d’infografies informatives amb aquesta finalitat.
   L’organitzador durà a terme una neteja inicial exhaustiva i la desinfecció dels espais i el material d’ús de l’activitat que aporti l’organitzador.
   La Federació catalana d’Esquaix i Raquetbol dotarà de material EPI a les persones treballadores i voluntàries que participen en el desenvolupament de l’activitat. El material ha de ser l’adequat per a la funció desenvolupada i, en cas d’incorporar més d’un element, aquests han de ser compatibles entre ells.
  Inscrita en el Registre d’entitats esportives de la Generalitat de Catalunya, amb el núm. 4571 al Tom 3 del llibre d’entrada i a la secció tercera, volum 1, assentament 51, per Resolució del Director
  General de l’Esport, de data 11 de març de 1995
   L’organitzador impedirà l’accés a l’espai de l’activitat a les persones que presentin símptomes relacionats amb la COVID-19.
   L’organitzador establirà indicadors per a evitar la formació d’aglomeracions de persones.
   La Federació Catalana d’esquaix i Raquetbol nomenarà una persona responsable de vetllar pel compliment de les mesures previstes en el PROTOCOL, així com de les vigents en la normativa sanitària aplicable en cada moment.
   El responsable de compliment del PROTOCOL supervisarà el flux de trànsit en els accessos per evitar la formació d’aglomeracions.
   El responsable registrarà el nom i cognom així com les dades de contactes de les persones participants en l’activitat; ja siguin esportistes, treballadores, voluntàries, organitzadores o públic, per garantir la traçabilitat.
   Es recomana que els desplaçaments del públic es faci de forma individual o exclusivament amb familiars convivents. S’evitarà els desplaçaments col·lectius, o en cas que aquests es desenvolupin així s’haurà de fer ús individual de les mascaretes.
   El públic aportarà una declaració responsable conforme no presenta símptomes de tenir COVID-19 i, en cas d’haver passat la malaltia, declarar que ha superat el període de quarantena escaient. Així mateix, la declaració responsable haurà d’acreditar que no s’ha estat en contacte amb persones infectades o s’ha viatjat a zones en risc declarades oficialment en els 14 dies immediatament anteriors al de la signatura del document.
   S’ evitarà la formació d’aglomeracions en els espais d’entorn i accessos a l’activitat
   El públic mantindrà la distància de seguretat.
   El públic farà ús de la mascareta menys per a les persones que presentin algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria que pugui veure’s agreujada per la utilització de la mascareta o que, per la seva situació de discapacitat o dependència, no disposin d’autonomia per a treure’s la mascareta o bé presentin alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització.
   El públic facilitarà les dades de contacte per al registre de les persones assistents a l’activitat que garanteixi la traçabilitat del grup.
  Inscrita en el Registre d’entitats esportives de la Generalitat de Catalunya, amb el núm. 4571 al Tom 3 del llibre d’entrada i a la secció tercera, volum 1, assentament 51, per Resolució del Director
  General de l’Esport, de data 11 de març de 1995
 2. DURANT LA COMPETICIÓ
   La Federació Catalana d’esquaix i Raquetbol limitarà a 4 el número de pistes utilitzables en competicions.
   Els participants accediran a la instal·lació amb mascareta, i abandonaran la instal·lació al finalitzar el partit.
   Es recomanarà a tots els participants una higiene i desinfecció de mans periòdica.
   Els participants mantindrà els seus materials i utensilis personals en la bossa pròpia que aporti a l’efecte, amb una utilització individual incloent el material d’avituallament que sigui necessari per l’activitat.
   Els àrbitres i Jutge-Àrbitre mantindrà la distància de seguretat entre les persones i els esportistes que desenvolupen l’activitat.
   Els àrbitres i Jutge-Àrbitre faran ús de la mascareta sempre que sigui compatible amb la situació personal pròpia.
   Els àrbitres i Jutge-Àrbitre procuraran una higiene i desinfecció de mans periòdica
   El responsable de la instal·lació durà terme ventilació creuada de forma periòdica l’espai de l’activitat en cas que es tracti d’instal·lació tancada.
   En la mesura del possible, es desinfectarà després de cada ús el material que hagi de ser compartit pels esportistes durant l’activitat.
   Es desinfectarà els espais de vestuaris i dutxes després de cada torn d’ús.
   Es garantirà el subministrament de gel hidroalcohòlic en dispensadors abans, durant i després de l’activitat.
   El responsable de compliment del PROTOCOL supervisarà l’aplicació de les mesures, resoldrà i anotarà les incidències que s’ocasionin.
   El públic mantindrà la distància de seguretat.
   El públic farà ús de la mascareta sempre que sigui compatible amb la situació personal pròpia.
   El públic procurarà una higiene i desinfecció de mans periòdica.
  Inscrita en el Registre d’entitats esportives de la Generalitat de Catalunya, amb el núm. 4571 al Tom 3 del llibre d’entrada i a la secció tercera, volum 1, assentament 51, per Resolució del Director
  General de l’Esport, de data 11 de març de 1995
 3. DESPRÉS DE LA COMPETICIÓ
   El participant podrà consultar de forma telemàtica l’hora i rival del proper partit, així com tots els detalls de la Competició.
   El participant mantindrà els seus materials personals en la borsa propia.
   El participant mantindrà la distància de seguretat en els seus desplaçaments
   Si fa falta utilitzar els vestuaris i dutxes, cal mantenir també la distancia de seguretat i prohibir desplaçar-se descalç.
   El participant farà ús de la mascareta, sempre que sigui compatible amb la situació personal pròpia.
   El participant evitarà la permanència innecessària en l’espai de l’activitat.
   El participant evitarà aglomeracions a la sortida de les activitats.
   El responsable de compliment del PROTOCOL supervisarà el flux de trànsit en la sortida per evitar la formació d’aglomeracions i guardarà el registre d’assistents i participants així com les declaracions responsables aportades per un termini mínim de 30 dies naturals des de la data de l’activitat i estarà a disposició de les autoritats sanitàries en cas que sigui requerit com a conseqüència de positius en contagi per COVID19.
   El públic evitarà la formació d’aglomeracions en els espais d’entorn i accessos a l’activitat, garantint una sortida esglaonada.
   Serà necessari evitar que en la sortida, els espectadors s’aturin en el circuit de sortida de la instal·lació.
   Tothom mantindrà la distància de seguretat en la seva sortida.
   El públic farà ús de la mascareta menys per a les persones que presentin algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria que pugui veure’s agreujada per la utilització de la mascareta o que, per la seva situació de discapacitat o dependència, no disposin d’autonomia per a treure’s la mascareta o bé presentin alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització.

CONDICIONS GENERALS PELS LLIURAMENTS DE PREMIS EN ESDEVENIMENTS ESPORTIUS

 • DISTÀNCIA- MASCARETA-HIGIENE-
  Atesa l’excepcionalitat sanitària que està vivint Catalunya com a conseqüència de la Covid-19, la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física, per mitjà del Consell Català de l’Esport, estableix les següents mesures generals d’aplicació en les cerimònies d’entregues de premis que s’efectuïn com a extensió del desenvolupament d’una prova esportiva:
  Primer.- Es recomana evitar el màxim possible la celebració de cerimònies o entregues de premis. En cas que es consideri oportú realitzar aquests actes, serà necessari adoptar totes les mesures que segueixen a continuació.
  Segon.- Mantenir la distància de seguretat interpersonal d’1 metre.
  Tercer.- Utilitzar mascareta que cobreixi el nas i la boca durant tot el lliurament de premis.
  Quart.- Rentar-se les mans abans i després de cada lliurament amb solucions hidroalcohòliques.
  Cinquè.- Es prioritzarà el lliurament individual dels premis. En cas que siguin activitats esportives participades per equips, el lliurament es farà a una persona representant de l’equip.
  Sisè.- Caldrà que el premi material (copes, medalles, objectes, etc.) estigui prèviament desinfectat abans del seu lliurament.
  Setè.- En cas de fotografia conjunta, cal garantir un espai prou ampli per assegurar el distanciament entre les persones, sense que se superi la concentració màxima de sis persones en el mateix espai.
  Vuitè.- El lliurament de premis es farà sense públic, en un espai reservat, completament delimitat i restringit per a les persones que no formin part de l’operativa del mateix lliurament.
  Novè.- Tota persona que formi part de l’operativa del lliurament de premis haurà d’estar degudament registrada per l’organització de l’esdeveniment, indicant exclusivament nom i cognoms, representació i número de telèfon.
  Desè.- El personal assistent que participi en l’operativa del lliurament de premis, d’haver-n’hi, haurà de disposar i fer ús dels equips de protecció individual, així com procedir al rentat de mans amb solució hidroalcohòlica de forma periòdica i en funció de l’activitat que desenvolupi.
  Onzè.- En el cas d’assistir personal de premsa, caldrà que aquest mantingui la distància de seguretat i porti la mascareta que protegeixi la boca i el nas.
  Dotzè.- En cas d’haver-hi calaixos o podis habilitats per al lliurament de premis, serà necessari que siguin desinfectats abans de la cerimònia i després de cada lliurament.
  Tretzè.- En qualsevol dels casos, caldrà evitar el contacte físic en el lliurament de premis, com ara encaixades de mans, abraçades o petons.
  Catorzè.- El responsable del compliment del protocol de la competició haurà de garantir que es segueixin les mesures adoptades en la cerimònia o celebració de lliurament de premis.