Dark

Auto

Light

Dark

Auto

Light

Normativa circuit infantil 2017

​NORMATIVA DEL CIRCUIT INFANTIL DE LA FEDERACIÓ CATALANA D’ESQUAIX I RAQUETBOL 2017

A. ÀMBIT D’APLICACIÓ
El Circuit Infantil de la Federació Catalana d’Esquaix i Raquetbol (FCS) es regirà per les Regles de l’Esquaix, la present Normativa i el Codi de Comportament del Circuit Infantil.
B. GENERAL
1. Circuit Infantil
El Circuit Infantil de la FCS es comprèn d’una sèrie de proves ,entre elles la Copa Catalunya / Campionat de Catalunya, tant en categoria masculina com en femenina i mixte
Sots 19, els/les que no hagin complert els 19 anys abans la data de finalització del Campionat
Sots 17, els/les que no hagin complert els 17 anys abans la data de finalització del Campionat
Sots 15, els/les que no hagin complert els 15 anys abans la data de finalització del Campionat
Sots 13, els/les que no hagin complert els 13 anys abans la data de finalització del Campionat
Sots 11, els/les que no hagin complert els 11 anys abans la data de finalització del Campionat
Sots 9, els/les que no hagin complert els 9 anys abans la data de finalització del Campionat
El Comitè de Competició i Disciplina Esportiva podrà encomanar al Jutge Àrbitre del Campionat que exigeixi als jugadors/es abans de l’inici de la prova, la presentació del DNI, passaport o llibre de família, a fi de garantir que no hi hagi jugadors/es que participin en una categoria per a la qual no tenen edat reglamentària.
2. Jutge Àrbitre
Cada Campionat nomenarà un/a Jutge Àrbitre que haurà d’estar degudament titulat, en possessió de la llicència d’àrbitre FCT i comptar amb l’aprovació del Comitè d’Àrbitres i Jutges de la FCS. Haurà d’estar present a les instal•lacions on es disputi el Campionat des d’una hora abans al començament dels partits fins a la completa finalització d’aquests.
Un cop finalitzat el Campionat, el/la Jutge-Àrbitre ha de remetre al Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la FCS una còpia de mida Din A4 dels Quadres de Fase Prèvia, Quadres Principals i Quadres de Consolació, amb els resultats parcials dels partits. També inclourà en aquesta documentació l’acta del Campionat amb els WO i les incidències que s’haguessin produït a més dels fulls d’arbitratge degudament emplenats dels quarts de final en endavant. Aquesta documentació s’haurà d’enviar per mail al Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la FCS, abans de les 10:00h.

3. Àrbitres
Els/les jugadors/es que perdin el seu partit tenen l’obligació d’arbitrar el partit següent que es jugui a la mateixa pista. Excepte semifinals i finals que seran designats a criteri del Jutge-Àrbitre.

4. Sistema de Competició
Els Campionats es disputaran pel sistema d’eliminatòries amb Caps de Sèrie. El Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la FCS, a la vista del nombre de participants i en funció de les dates i pistes disponibles, podrà decidir el canvi del sistema de competició a grups, lliga tots contra tots, o el que consideri més oportú.
5. Inici dels Campionats
Tots els Campionats Circuit començaran els divendres a partir de les 19:00, excepte aquells Campionats on per nombre d’inscrits i pistes disponibles es permeti començar el dissabte.

6. Condicions tècniques
Les pistes per a la celebració de Campionats del Circuit Català FCS hauran de complir les condicions tècniques requerides per la FCS, és requisit indispensable tenir la xapa a una alçada de 48 cm.
7. Pilotes
La pilota oficial del Circuit Infantil és la DUNLOP PRO de doble punt groc.
A les semifinals i finals les pilotes hauran de ser noves i a la resta de partits es podran utilitzar com a màxim tres cops.
8. Ulleres protectores
A partir de gener de 1999, sobre la base de la normativa de competició europea és obligatori l’ús d’ulleres protectores als Campionats Europeus, acollint-nos a aquesta norma també en els Campionats Sots 9, 11, 13, 15, 17 i 19 del Circuit Infantil FCS, s’exigeix el compliment d’aquesta norma. És recomanable que el Club organitzador disposi d’ulleres protectores per fer possible el compliment d’aquesta normativa.
9. Sistema de joc
Tots els partits de les diferents categories es disputaran al millor de cinc jocs de 11 punts sumant tots els punts es tingui o no el servei. En cas d’empat a 10 punts, es jugarà un desempat que guanyarà el/la que aconsegueixi dos punts de diferència (12-10, 13-11, 14-12, etc.).
C. INSCRIPCIONS I HORARIS
1. Llicència FCS
Per a la participació als Campionats serà indispensable estar en possessió d’una llicència d’activitat expedida per la FCS. Aquesta llicència no serà vàlida si no està emparada per l’assegurança obligatòria corresponent (la Llei de l’Esport 8/1999 de la Generalitat de Catalunya obliga a disposar d’una llicència federativa que cobreixi l’assistència sanitària i la responsabilitat civil individual, per tal d’utilitzar qualsevol instal•lació d’un club esportiu). El/la jugador/a que no tingui tramitada la llicència abans d’un Campionat no podrà participar en aquesta prova.
La llicència única seran tramitades a través de la FCS i seran obligatòries per a la participació en els Campionats inclosos en el calendari oficial de la Real Federación Española de Squash, i també als Campionats de Catalunya.
2. Inscripció
La inscripció en els Campionats s’haurà de realitzar per mitjà de correu electrònic (inscripcions@esquaix.cat)
És responsabilitat de cada jugador/a consultar si la inscripció ha arribat correctament abans de la realització del sorteig. No s’acceptarà cap inscripció feta telefònicament.
Tota inscripció haurà d’incloure el nom i cognoms, DNI, número de llicència federativa i telèfon de contacte (mòbil preferiblement).
3. Data d’inscripció
La inscripció s’obrirà el divendres de dues setmanes abans al de la setmana del Campionat (15 dies) a les 10 hores i es tancarà el dimecres anterior a la setmana a la qual es disputa el Campionat, a les 23:59 hores.
Si un/a jugador/a realitza la seva inscripció fora de temps passarà a un llistat de reserves per substituir si es produeix una baixa abans de començar el campionat, sempre i quan la seva classificació sigui inferior a la de l’últim cap de sèrie.
A continuació el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva elaborarà un llistat de jugadors/es acceptats/des i reserves que podrà ser consultat pels jugadors/es, personalment, via telefònica o a www.esquaix.cat a partir de les 12 hores del dilluns de la setmana a la qual es disputa el Campionat fins al moment del sorteig (dimarts, 20 hores). En cas de reclamacions es disposa fins a les 12 hores del dimarts.
L’horari de la competició haurà d’estar publicat com a màxim el dijous a les 14 hores.
Tota inscripció efectuada abans del termini reglamentari serà considerada com a no realitzada.
4. Preu de la inscripció
El preu de la inscripció al Campionat serà de 5 € que inclourà 2 partits com a mínim i un obsequi recordatori del Campionat , i de 10€ a la Copa Catalunya i Campionat de Catalunya.
5. Horaris dels partits
Des de les 9:00 h fins les 20:00 h.
D. QUADRES
1. Quadre Principal
En categoria masculina el Quadre Principal, es compondrà de 16 o 32 jugadors i els Quadres de Fase Prèvia podran ser de fins a 64 jugadors. En categoria femenina es confeccionarà el Quadre Principal de 8 o 16 jugadores podent formar els Quadres de Fase Prèvia fins a 32 jugadores.
Els Caps de Sèrie del Campionat, suposant que el Quadre Principal sigui de 32 jugadors, se situaran en el Quadre Principal de la manera següent:
Els números 1 i 2 seran Caps de Sèrie i seran fixos.
Els Caps de Sèrie 3/4, 5/8 i 9/16 seran sortejats entre ells/es, i s’aniran col•locant per l’ordre en que vagin sortint en els llocs destinats a aquest efecte.
La resta de llocs els ocuparan els/les jugadors/es classificats/des de Fase Prèvia, que s’aniran col•locant per sorteig.
Si el nombre de jugadors/es és inferior a 32 però superior a 16, es prepararà un Quadre de 32 amb els primers Caps de Sèrie avançats.
Si el nombre és inferior o igual a 16 però superior a 8, es prepararà un Quadre de 16 amb els primers Caps de Sèrie avançats.
Si el Quadre és de 16 jugadors/es, els/les Caps de Sèrie es situaran de la manera següent:
a) L’1 i el 2 Caps de Sèrie seran fixes.
b) del 3 al 4 i del 5 al 8, els/les Caps de Sèrie seran sortejats entre ells/es i s’aniran col•locant per l’ordre en que vagin sortint en els llocs destinats a aquest efecte.
Si el Quadre és de 8 jugadors/es els/les Caps de Sèrie es situaran de la manera següent:
a) L’1 i el 2 Caps de Sèrie seran fixos.
b) el 3 i el 4 Caps de Sèrie seran sortejats entre ells/es i es col•locaran en l’ordre en que vagin sortint en els llocs destinats a aquest efecte.
A tots els campionats del Circuit Infantil FCS serà obligatori jugar els llocs del 1 al 4. En cas que no passi així sense causa justificada, els/les jugadors/es perdran els premis o subvencions als que s’haguessin fet creditors.
4. Impugnacions
Qualsevol impugnació o reclamació referent al campionat, s’ha de fer al jutge Àrbitre de la competició. La reclamació s’ha de formular per escrit, sense perjudici de l’obligació del Jutge Àrbitre de posar en coneixement del Comitè de Competició i Disciplina Esportiva tan aviat com tingui coneixement d’aquesta de manera verbal. En tot cas haurà de lliurar una còpia signada al jugador/a o representant del club que la presenti indicant la data i hora de recepció de l’escrit, així com la data i hora en què va tenir coneixement de la reclamació de manera verbal.
A. – Impugnacions durant la competició:
Durant el desenvolupament de la competició hi haurà un membre del Comitè de Competició i Disciplina Esportiva en permanent comunicació amb el Jutge-Àrbitre del campionat, que haurà de comunicar les impugnacions que es plantegen i al seu torn el comitè resoldre immediatament la reclamació.
El Comitè igualment de forma verbal, mitjançant comunicació amb el Jutge-Àrbitre, sense perjudici de la seva redacció posterior per escrit a efectes de poder interposar el recurs corresponent, resoldrà la reclamació amb la major rapidesa que li sigui possible.
Les impugnacions relatives a la modificació de l’elecció dels caps de sèrie per no-presentació al campionat d’algun d’ells que es formalitzin davant les decisions del Jutge-Àrbitre, es tramitaran conforme al que disposa aquest apartat A).
El Jutge-Àrbitre serà el competent per decidir la suspensió del campionat en el que es resol la impugnació, atenent les circumstàncies concurrents i possibilitat d’èxit de la reclamació.
B. – Impugnacions del quadre de competició:
Els/les jugadors/es i clubs participants en la competició tenen termini per formalitzar impugnació relativa al contingut i criteris d’elaboració del quadre de competició, així com respecte a l’ordre de joc i horaris establerts, fins a les 10:00 h del divendres anterior a la competició.
El Comitè de Competició i Disciplina Esportiva haurà de resoldre la impugnació el divendres al migdia, elaborant en el seu cas el nou quadre de competició d’acord amb les reclamacions formulades.
Un cop transcorregut el termini d’impugnació sense formular cap reclamació o un cop modificat el quadre de competició pel Comitè, en virtut de les reclamacions presentades, el quadre romandrà invariable i es desenvoluparà la competició acord amb el que s’hi determini.
E. REALITZACIÓ DEL SORTEIG
1. Hora
Un cop tancada la inscripció, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la FCS establirà la llista de Caps de Sèrie, i realitzarà el sorteig del Quadre principal i de la Fase Prèvia si n’hi hagués.
El sorteig serà públic i ho realitzarà el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva a les 10:00h del dijous anterior al Campionat a la seu de la FCS.
2. Caps de sèrie
S’ha de seleccionar el major nombre possible de Caps de Sèrie sempre que aquest sigui potència de dos (2, 4, 8, 16) i no es triï més d’un Cap de Sèrie per cada dos participants.
En el cas que no hi hagi suficient nombre de jugadors/es amb punts en el Rànquing Català, la resta fins a completar la xifra potència de 2, es farà per sorteig.
L’elecció dels Caps de Sèrie dels campionats serà realitzada pel Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la FCS, d’acord amb el Rànquing Català Infantil vigent.
La classificació vàlida per a l’elecció de Caps de Sèrie, serà l’última publicada abans de la celebració del Campionat.
Si dos o més jugadors/es figuren empatats a la classificació, es sortejarà el seu ordre.

3. Exempts (byes)
Quan en un Campionat no hi hagi prou jugadors/es per omplir el Quadre Principal, un cop col•locats els/les caps de sèrie, s’adjudicarà un bye a cada cap de sèrie començant pel primer fins a completar el número de jugadors/es requerits. Si són necessaris més byes es distribuiran al llarg de tot el quadre de forma proporcional.
G. PUNTS DE CIRCUIT
Els que marca a https://www.squash.cat/valoracio-dels-campionats/