Dark

Auto

Light

Dark

Auto

Light

Candidatures Provisionals Presidència i Junta Directiva

ÚNICA CANDIDATURA:

En Joan Casahuga i Closa, major d’edat i amb DNI 39336248-S , domiciliat a efectes de notificacions a Sant Joan de Vilatorrada, davant d’aquesta Junta Electoral federativa compareix i com millor en dret es procedeix

D I U

1r.-    Que amb el present escrit presenta candidatura a membre de Junta Directiva.

2n.-    Que l’esmentada candidatura està encapçalada per mi com a President i la composen les següents persones:

 1. President                         nom i cognoms Joan Casahuga i Closa
 1. Vicepresident primer   nom i cognoms  David Jaume Prat
 1. Secretari                         nom i cognoms  Santi Altarriba Bárcena

      4. Tresorer                         nom i cognoms  Joel Jaume Ízcara

 1. Vocal                              nom i cognoms  Xavi Blasco Marchal
 1. Vocal                              nom i cognoms  Jesús Pablos Juárez
 1. Vocal                              nom i cognoms Cinthya Noemi Servellón Salinas
 1. Vocal                              nom i cognoms  Emili Burgués Giménez
 1. Vocal                              nom i cognoms Richard Williams
 1. Vocal                              nom i cognoms  Massimo Milesi

3r.-    Que la candidatura reuneix les condicions i requisits que tant els Decrets 58/2010 i 55/2012 com els nostres propis Estatuts Federatius, desenvolupats a més a més per el Reglament Electoral d’aquesta Federació i que es concreten en els següents :

 • Cap dels seus membres està subjecte en alguna mena d’incompatibilitat legal, ni són membres de la Junta Directiva o Comissió Gestora de la Federació Catalana de Esquaix i Raquetbol.
 • Cap dels seus membres forma part o pertany a l’actual Junta Electoral federativa.
 • Tots el seus membres sense exclusió compleixen els requisits d’elegibilitat mínims que estableix la Llei i les normes federatives i que són les següents :
 1. Tenir el veïnatge administratiu a Catalunya.
 • Ser major de edat i estar en ple ús dels drets civils.
 • No estar en situació d’inhabilitació per sanció ferma.

d) Ser titular de la llicència federativa amb una antiguitat mínima d’un any i estar al corrent de la llicència en curs.

La candidatura està formada per 12 persones, nombre de càrrecs no inferior a 5 a cobrir d’acord amb les disposicions legals a l’efecte.

4rt.-   La present candidatura es diposita en temps i en forma, d’acord amb  el Calendari Electoral aprovat de forma assemblaria.

5è.-    Junt amb la candidatura, s’adjunten els avals preceptius en número de 9, quantitat que representa més del 10% mínim legal. Els esmentats avals han estat facilitats per membres afiliats de l’Assemblea General de la Federació Catalana de Esquaix i Raquetbol, d’acord amb el darrer cens publicat.

Por tot l’esmentat,

A LA JUNTA ELECTORAL ES SUPLICA,  es serveixi acceptar la present candidatura electoral que encapçala el/la Sr Joan Casahuga i Closa com a President i prèvia comprovació de les dades que es manifesten i aporten i en virtut de les atribucions legals que tenen conferides aquesta Junta Electoral, es declari ADMESA I VÀLIDA, començant a la seva  publicació i demés tràmits legals a l’efecte.

´Terrassa, a 18 d’abril de 2021